OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 45 599 963 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracováva poskytnuté osobné údaje kupujúcich, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Záväzok prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ je zodpovedný za bezpečnosť a ochranu osobných údajov po celý čas ich spracovávania a je povinný prijať také bezpečnostné opatrenia, aby boli osobné údaje dostatočne chránené pred zneužitím tretích strán, neposkytovať ich ďalším stranám bez vedomia kupujúceho.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Prevádzkovateľ spracováva tieto informačné systémy osobných údajov (IS):

IS E-shop
IS call centrum
IS priamy marketing

IS e-shop – podmienky spracovávania

Účel spracovávania osobných údajov:

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, vystavenia dodacieho listu a faktúry, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti) vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa, alebo Obchodným zákonníkom.
2. Poskytnutie nadštandardných služieb kupujúcemu pri nákupe cez e-shop:
a) poskytnutie prehľadu o vlastných cenách
b) poskytnutie prehľadu o vlastných objednávkach, faktúrach, dodacích
listoch, expedícii, zárukách, reklamáciách, platbách, nedodanom tovare, vyfakturovanom
tovare v užívateľskom konte
c) poskytnutie prehľadu zvolených cenových úrovní a dostupnosti tovarov v užívateľskom
konte pod „strážnym psom“
d) umožnenie vytvorenia reklamačného zápisu v užívateľskom konte
e) umožnenie manažovať vlastný profil, adresy, prístupové údaje v užívateľskom konte

Právny základ spracovávania:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (bez súhlasu dotknutej osoby § 10 ods.3 b).
Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,
Zákon č.250/20017 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Spracovávané údaje:

Údaje sa spracovávajú v registračnom formulári „Košík“ pri spracovávaní objednávky pred jej potvrdením, v registračnom formulári pri pridelení užívateľského konta a pri platobnom styku.
Rozsah údajov o spotrebiteľovi:
Meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, email, telefónne číslo, osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby.
Rozsah údajov o firme :
Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o platcovi / neplatca DPH, ulica, číslo, mesto, PSČ, meno a priezvisko, email adresa, telefónne číslo a osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby

Osobné údaje sa spracovávajú po dobu aktívneho využívania služieb, najmenej však po dobu 5 rokov od poslednej aktivity. V prípade odvolania súhlasu, systém bude nastavený tak, aby sa nemohli využívať nadštandardné služby a bol zamedzený prístup do užívateľského konta.

IS call centrum - podmienky spracovávania

Účel spracovávania osobných údajov:

1. Poskytovanie obchodných služieb cez telefonický hovor dotknutým osobám (potenciálni a aktívni kupujúci) zo strany prevádzkovateľa prostredníctvom oprávnených osôb.
2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, vystavenia dodacieho listu a faktúry, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti) vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa, alebo Obchodným zákonníkom.
3. Hlasové nahrávanie, s ktorým dotknuté osoby môžu a nemusia dopredu súhlasiť. Vyhotovenie hlasového záznamu prispieva k eliminácii chybovosti pri spracovávaní osobných údajov a k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

Právny základ spracovávania:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (bez súhlasu dotknutej osoby§ 10 ods.3 b), so súhlasom dotknutej osoby §11)
Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

Spracovávané údaje:

Rozsah spracúvaných osobných údajov je meno, priezvisko, titul, funkcia, IČO, DIČ/IČ DPH, miesto podnikania alebo výkonu činnosti, adresa, číslo telefónu/mobilu, e-mailová adresa, fax, kontraktačné údaje (údaje o zmluve, údaje o službách, iné údaje zákazníckeho charakteru). Hlasový záznam sa vykoná len v prípade ak s tým dotknuté osoby súhlasia.

Osobné údaje sa spracovávajú po dobu aktívneho využívania služieb, najmenej však po dobu 5 rokov od poslednej aktivity, v prípade hlasového záznamu 2 mesiace od vyhotovenia záznamu.

V prípade odvolania súhlasu, systém bude nastavený tak, aby sa nemohli využívať nadštandardné služby a bol zamedzený prístup do užívateľského konta.

IS - priamy marketing – podmienky spracovávania

Účel spracovávania osobných údajov:

Ponuka tovaru a služieb prostredníctvom mailingu (tzv.Newsletter), telefonicky, poštou a to najmä:

  • o nových funkcionalitách na e-shope, zmenách v obchodných podmienkach
  • o nových produktoch
  • o zvýhodnených cenách vybraných produktov a marketingových akciách

Právny základ spracovávania:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (so súhlasom dotknutej osoby §11)
Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,
Zákon č.147/2001 Z.z. o reklame,
Zákon č.351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.

Spracovávané údaje:

Údaje sa spracovávajú v registračnom formulári pri pridelení užívateľského konta udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách.
Údaje spracovávané o spotrebiteľovi – súkromnej osobe :
Meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, email, telefónne číslo,
Údaje spracovávané o firme :
Názov firmy, adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ) meno a priezvisko, email adresa, telefónne číslo,
Osobné údaje sa spracovávajú po dobu aktívneho využívania služieb, najmenej však po dobu 5 rokov od poslednej aktivity. V prípade odvolania súhlasu, systém bude nastavený tak, aby sa nemohli využívať služby marketingu

Sprostredkovatelia:

Prevádzkovateľ poveril spracúvaním poskytnutých osobných údajov spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31589561 a to za účelom zabezpečenie služieb obchodných, ekonomických a logistických služieb.

Spracovávanie sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní, kde sa zmluvný partner zaručil prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva a právom chránené záujmy.

Tretie strany/príjemcovia:

Tretie strany: Za tretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Zákon o poštových službách je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

Tretie strany, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú: Slovenská pošta, kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a iné oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona.
** kuriérske a doručovateľské spoločnosti spracúvajú osobné údaje len v rámci IS e-shop.
** Slovenská pošta spracúva osobné údaje iba v rámci IS e-shop a IS priamy marketing.

Príjemcovia: Spoločnosti, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú správu informačných systémov a technickú podporu, a iné oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona.

Spracúvanie sa vykonáva na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí dôverných informácií a zachovávaní mlčanlivosti , kde sa zmluvný partneri zaručili prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva a právom chránené záujmy

Povinnosti dotknutej osoby:

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa kupujúci zaväzuje, že osobné údaje sa týkajú jeho osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej je oprávnený konať, registrovať a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmeniť vo svojom osobnom profile (ak je registrovaný), zmenu nahlásiť telefonicky na tel. číslo: 00421 41/5071010 , alebo mailom na: kontakt@zdravestranky.sk, alebo formou písomného oznámenia na adresu Zdravé stránky, Štrková 8, 011 96 Žilina .

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované zo Zákona.

Práva dotknutej osoby:

Svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v registračnom formulári môže registrovaný kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti napísanej v sekcii „Napíšte nám“, alebo zaslanej mailom na: info@zdravestranky.sk, alebo formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu Zdravé stránky, Štrková 8, 011 96 Žilina .

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti môže využiť svoje ďalšie práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona a vyžadovať:


  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracovávania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovávania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona.