Používanie cookies

Používanie cookies

E-shop môže používať tzv. cookies. Cookies umožňujú používať nákupný košík a personalizovať vaše správanie v našom e-shope. Cookies nás informujú o tom, ktoré časti e-shopu zákazníci navštevujú, pomáhajú nám merať efektivitu reklám a webových vyhľadávaní a poskytujú nám informácie o správaní používateľov. Na základe týchto informácií potom môžeme zlepšovať našu komunikáciu a produkty.

Cookies môžete zablokovať v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Pretože sa však cookies v našom e-shope používa, ich blokovanie vám môže zabrániť v používaní niektorých častí e-shopu. Cookies používané v našom eshope sú rozdelené do kategórií podľa pravidiel dokumentu ICC UK Cookie Guide. V našom e-shope používame tieto kategórie:

Kategória 1 - Bezpodmienečne nutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na prechádzanie e-shopom a používanie jeho funkcií. Bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako napr. nákupný košík.

Kategória 2 - Výkonové cookies

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate e-shop – napríklad, ktoré stránky navštevujete najčastejšie. Tieto údaje môžu byť použité na optimalizáciu e-shopu a zjednodušenie orientácie. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by vás identifikovali. Všetky získané informácie sú anonymné.

Kategória 3 - Funkčné cookies

Tieto cookies umožňujú e-shopu zapamätať si vaše voľby pri jeho používaní. Tým vám pomáhajú zjednodušovať a zrýchľovať prácu s e-shopom. Informácie, ktoré zhromažďujú tieto cookies, vás nijako osobne neidentifikujú.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS cookies

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 45599963, info@zdravestranky.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk

  • Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním cookies prosím, zmeňte nastavenia Vášho prehliadača v sekcii Nastavenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

  • Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: používatelia webovej stránky prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov: informácia o tom, či je užívateľ prihlásený, potvrdenie odsúhlasenia zobrazenej informácie cookies, identifikátor pre predvyplnenie formulárov, prihlásenie užívateľa, nastavenie zobrazenia počtu produktov na stránke, zvolený pohľad na produkty, meranie chovania návštevníkov stránky cez Google Analytics, údaje potrebné pre funkčnosť chatu, relácie reklám na základe predchádzajúcich interakcii a prehliadania webu.

  • Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

E LINKX, a. s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava – Mariánske Hory, IČO: 25847180

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

  • Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

  • Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (prostredníctvom web stránky prevádzkovateľa)

  • Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

  • Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

  • Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@zdravestranky.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

  • Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.