Chôdza a pohyb0,-
203,-
0
203
0
203
2kksh88p4bx719j8